Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2024 - 1)

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır

Başvurular 22.01.2024 - 05.02.2024 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi internet sayfası www.pcrsonel.duzce.edu.tr adresinde yer alan "Sözleşmeli Personel Başvuru ve Sonuç İşlemleri" kısmından online olarak yapılacaktır Online harici yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

l.GE.NEL VE ÖZEL ŞARTLAR

l.l. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belinden şanları taşımak zorunludur

1.2.657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

1.3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak

1.4 Lisans mezunlan için 2022- KPSS P3. Ön lisans mezunlan için 2022- KPSS P93. Ortaöğretim mezunlan için ise 2022-KPSS P94 puanına sahip olmak (Eczacı pozisyonu hariç)

3. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;

DÜZCE İTFAİYESİ ANKARA’DA DÜZCE İTFAİYESİ ANKARA’DA

- 2022 KPSS Sonuç Belgesi.

- Adli Sicil Kaydı Belgesi.

- Askerlik Durum Belgesi (Askerliğini yapmış olanlar için Terhis Belgesi)

* Nüfus Cüzdanı örneği ya da Nüfus Kayıt örneği.

- Diploma veya Mezun Belgesi.

- Senifıka/belge istenen pozisyonlar için sertifika belge.

- Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kanı.

-Güvenlik görevlisi pozisyonlan başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alman belgede çıplak ayakla boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)

(e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.)

(Yerleştirmesi yapılan adayların istenilen belgelerin asıllannı ibraz etmesi zorunludur Belge aşıtlarını ibraz etmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.)

4.DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

- Başvuracak adayların; ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi internet sayfası wu w.personel,duzce.edu.tr adresinde yer alan "Sözleşmeli Personel Başvuru ve Sonuç İşlemleri" kısmından Online olarak yapılacaktır

-Online başvuru haricinde başvuru alınmayacaktır

-Başvurularım ekranından adayların başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir Başvurularım ekranından "Başvuru Kabul Edildi" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır Reddedilen başvuru sahipleri eksik evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksikliklerden: başvurunun tamamlanıp tamamlanmadığı ve onaylanıp'onay (anmadığından adaylar sorumlu olacaktır.

- Her aday sadece bir pozisyona başvurabilir

- KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri personel duzce.edu.tr adresinden açıklanacaktır Puan eşitliği durumunda mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada hak kazanacaktır.

- Eczacı pozisy onu için "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca I sayılı Cetvelde Sınav Şartı Aranmaksızın Hizmete Alınacak Sözleşmeli Personel unvanı arasında bulunduğundan KPSS puan şanı aranmamaktadır Başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde lisans diploması puan üstünlüğü (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belinden 4'lük sistemdeki notların IOOlük sisteme çevrilerek sıralama yapılacaktır) diploma puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihine göre yaşça büyük olan adaya öncelik tanınacaktır

- Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şanları taşımadığı tespit edilenlerin yenne yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yerleştirmesi yapılan adaylar başvuru belgelerinin asıllannı ve Üniversitemiz tarafından ayrıca istenecek olan belgelerin asıllannı atama işlemleri için ibraz etmek zorundadırlar Belge asıllannı ibraz etmeyen adaylann başvurusu geçersiz sayılacaktır. Açık iş sayısının on katı kadar yedek aday belirlenecektir.

-İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şanlan taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır